< návrat späť

Organizačný poriadok na podujatí

Na základe Zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov “, FK Spišská Nová Ves vydáva tento organizačný poriadok, ktorý obsahuje všetky náležitosti spojené s organizáciou podujatí, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostnými opatreniami a opatreniami na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatí a v súvislosti s nimi, konaných na futbalovom štadióne FK Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 10, 052 01 Spišská Nová Ves.

Organizátor:

Organizátorom futbalových zápasov FK Spišská Nová Ves, o.z. na štadióne FK Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 10, 052 01 Spišská Nová Ves je organizačný výbor, pod vedením organizátora FK Spišská Nová Ves, s.r.o. .

Zodpovedné osoby:

a) Bezpečnostný manažér
- je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby v súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval, riadil, vykonával bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia,
- v priebehu podujatia operatívne určuje bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť usporiadateľskej služby s Policajným zborom, mestskou políciou a SBS

b) Hlavný usporiadateľ
- je odborne spôsobilý, ktorého organizátor podujatia určil,
- organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.

c) Usporiadateľ
- je odborne spôsobilý,
- plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní bezpečnostných opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.

d) SBS
- za výkon služby SBS a jej členov, zodpovedá určený vedúci pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý v čase futbalového zápasu a jeho prípravy, je podriadený bezpečnostnému manažérovi klubu,

Zodpovednosť za výkon:

Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby:

- vykonáva kontrolu vstupeniek pri všetkých vstupoch na štadión a neumožní žiadnej fyzickej osobe vstup na štadión bez vstupenky, resp. permanentky,
- presvedčí sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené §16 písm. a), c), f) alebo písm. g); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia !!!,
- neumožní vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené v §16 písm. a), c), f) alebo písm. g) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
- vyzve diváka na opustenie konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2 písm. g) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
- vyvedie diváka a zakáže jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písm. c),
- vyžiada si preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9,
- zaistí predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdá ho príslušníkovi PZ,
- neumožní vjazd neoprávnených vozidiel do areálu štadióna, v čase futbalového zápasu je povolený vjazd len vozidlám s príslušným povolením,
- zamedzí vstup cudzích osôb do priestorov a útrob štadióna, určených len pre hráčov a obslužný personál,
- upozorní účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požaduje, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
- zabezpečuje nerušený priebeh futbalového zápasu rozmiestnením dodatočného počtu usporiadateľov na vonkajšej časti hracej plochy, eliminuje možné vhodené predmety a zabráni vstupu neoprávnených osôb na hraciu plochu,
- zabezpečuje nápomocnú činnosť zdravotníckej službe pri nosidlách,
- kontroluje určenú časť vstupu do VIP zóny na hlavnej tribúne,
- musí mať počas podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom

USPORIADATEĽ a číslom na prednom a zadnom diele, ktorú dostal pred podujatím od organizátora podujatia,
- musí predložiť na vyzvanie doklad totožnosti alebo preukaz usporiadateľa dozornému orgánu, príslušníkovi PZ a delegátovi zväzu.

Súkromná bezpečnostná služba zodpovedá za zabezpečenie nasledujúcich opatrení:

- zabezpečí podľa uzatvorenej zmluvy s FK Spišská Nová Ves, s.r.o požadovaný počet pracovníkov SBS na jednotlivé zápasy podľa požiadaviek organizátora,
- dostatočnými silami vykonáva bezpečnostné prehliadky osôb pred vstupom na štadión, za účelom presvedčenia sa, či fyzická osoba nemá pri sebe predmety, ktoré by mohli byť nebezpečné pre účastníkov podujatia, nie je značne pod vplyvom alkoholu, alebo nemá iné predmety, ktorými by mohol byť narušený verejný poriadok (§16 zákona č. 1/2014 Z. z.),
- dozerá na to, aby cez oplotenie štadióna neboli osobám, ktoré sa už vo vnútri štadióna nachádzajú podávané predmety, ktorými by mohol byť rušený verejný poriadok, alebo, ktoré by mohli byť nebezpečné pre účastníkov podujatia,
- v areály štadióna dbá na dôsledné dodržiavanie organizačného poriadku návštevníkmi podujatia,
- v bezpečnostnej blízkosti účastníkov dozerá na pokojný priebeh podujatia a to hlavne včasnou elimináciou vznikajúcich konfliktných situácií, ktoré rieši najskôr dohovorom a upozornením účastníkov o ich nevhodnom správaní,
- v prípade zistenia hrubého narušenia verejného poriadku, vykoná primeraný služobný zákrok, označí podozrivých jednotlivcov a zabezpečí ich vyvedenie z priestorov štadióna, kde ich odovzdá príslušným orgánom polície a zároveň dostatočne označí svedkov, ktorí potvrdia protizákonné konanie podozrivých osôb,
- v prípade spontánneho narušenia verejného poriadku, za zrejmého predpokladu, že zákrok samotnej SBS by sa minul pozitívnemu účinku a mohol by mať skôr negatívne následky, spolupracuje so zložkami polície, ktoré budú k zákroku privolané bezpečnostným manažérom, (v prípade, že SBS sa nezúčastňuje majstrovských zápasov, všetku ich činnosť zabezpečuje a vykonáva vlastná usporiadateľská služba).

Policajný zbor SR:

e) určený veliteľ PZ je v čase podujatia v bezprostrednom kontakte s bezpečnostným manažérom klubu,
f) polícia plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 1/2014 Z. z. a ich interných zákonov a nariadení,
g) na požiadanie usporiadateľa v zmysle §18 bod 4 citovaného zákona a na základe písomnej dohody s organizátorom PZ poskytuje súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie. PZ nenahrádza usporiadateľskú službu.

Obec:

h) pre podujatia, ktoré sú označené ako podujatia s osobitným režimom, obec vyčlení dozorný orgán, ktorý vykonáva činnosť v zmysle zákona č. 1/2014,
i) na požiadanie usporiadateľa v zmysle §18 bod 4 citovaného zákona a na základe písomnej dohody s organizátorom poskytuje súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby prostredníctvom síl mestskej polície, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie. Mestská polícia nenahrádza usporiadateľskú službu.

Protipožiarne opatrenia:

j) v bezpečnostnej blízkosti sektorov fanúšikov hostí a v blízkosti hracej plochy sú v prípade účasti fanúšikov rozmiestnené nádoby s pieskom a hasiace prístroje, ktoré obsluhujú určení pracovníci usporiadateľskej služby, resp. SBS, ktorí v prípade potreby vykonajú protipožiarny zákrok,
k) pri zápasoch, kde je predpokladaný väčší počet divákov, je z bezpečnostných dôvodov privolaný požiarnický voz s personálom.

Záchranná a zdravotná služba:

l) na každom majstrovskom zápase, je v areáli štadióna k dispozícii zdravotník,

Počty usporiadateľov a príslušníkov SBS

Minimálne počty pracovníkov usporiadateľskej služby a súkromnej bezpečnostnej služby, sú stanovené podľa predpokladaného počtu návštevníkov podujatia (viď §9 zákona č. 1/2014),

Príklad č. 1 – podujatie s osobitným režimom

300 + divákov Min 2x SBS/MP + 8x USP/D = 10
1000 + divákov Min 4x SBS/MP + 13x USP/D = 17
2000 + divákov Min 6x SBS/MP + 21x USP/D = 27
3000 + divákov Min 8x SBS/MP + 29x USP/D = 37
5000 + divákov Min 12x SBS/MP + 45x USP/D = 57

Príklad č. 2 – rizikové podujatie

300 + divákov Min 10x SBS/MP + 10x USP = 20
1000 + divákov Min 17x SBS/MP + 17x USP = 34
2000 + divákov Min 26x SBS/MP + 27x USP = 53
3000 + divákov Min 36x SBS/MP + 36x USP = 72
5000 + divákov Min 55x SBS/MP + 55x USP = 110

Vysvetlivky:

SBS – súkromná bezpečnostná služba,
MP – mestský policajt,
USP – usporiadateľ,
D – dobrovoľník.

Uvedené počty sú minimálne a môžu byť navýšené podľa návrhu osôb zodpovedajúcich za bezpečnosť a rozhodnutia usporiadateľa.

Stanovištia usporiadateľov a SBS

Usporiadatelia:

n) vchod pre autá,
o) vchod pre hráčov do hlavnej budovy,
p) útroby štadióna,
q) hlavná tribúna,
r) vstupy do hľadiska (2 vstupy),
s) nosidlá,
t) hracia plocha,
u) VIP.

Pracovníci SBS:

v) vstupy na štadión (2 vstupy),
w) sektor fanúšikov hostí,
x) vstupy na tribúnu (2 vstupy)

 

Schválené Správnou radou FK Spišská Nová Ves, 22.06.2015

Ing. Jozef Petruška - bezpečnostný manažér FK
Patrik Brezovaj- štatutárny zástupca FK

Späť Na začiatok

Hráči A-tímu

Anketa

Aká bude aktuálna sezóna pre náš A-tím?
Počet hlasov: 310
Liga
ZŠ, Nejedlého Spišská Nová Ves
Futbalový spravodaj FK Spišská Nová Ves
FK Spišská Nová Ves | Slovenské kluby | Futbal | Forfanshop.com

Fotogaléria

Krátke správy

[16.3.2018 15:24]
icon Tibor Morihladko – SOBOTA 17.3., o 15.00 hod. FK NOVES Spišská Nová Ves - MFK Lokomotíva Zvolen
[25.2.2018 16:56]
icon Tibor Morihladko – sobota 24. 2. 2018, o 11.00 hod. (umelá trávnatá plocha) FK NOVES Spišská Nová Ves – Partizán Bardejov 2:2 (1:2)
[23.2.2018 19:21]
icon Tibor Morihladko – sobota 24.02.2018 o 11:00 hod., umelá trávnatá plocha FK NOVES SPIŠSKÁ NOVÁ VES - PARTIZÁN BARDEJOV
[20.2.2018 20:39]
icon Tibor Morihladko – Prípravné stretnutie dospelých: FK NOVES Spišská Nová Ves - FK SVIT streda 21.2.2018 o 17:30 hod.
[12.2.2018 8:33]
icon Tibor Morihladko – utorok 13. 2. 2018, o 17.30 hod. FK NOVES Spišská Nová Ves – FK Svit
[7.2.2018 19:16]
icon Tibor Morihladko – FK NOVES Spišská Nová Ves – 1.FC Tatran Prešov 1:6 (1:0) Góly: 6 min. Vilkovský
[27.1.2018 13:59]
icon Tibor Morihladko – sobota 27. 1. 2018, o 11.00 hod. FK NOVES Spišská Nová Ves – FK Košice 0:2 (0:1)
[20.1.2018 16:41]
icon Tibor Morihladko – FK NOVES - ŠK ODEVA LIPANY 2:1 (1:1) góly FK NOVES: Kováč L., Zekucia
[18.1.2018 11:50]
icon Tibor Morihladko – Prípravné stretnutie dospelých: FK NOVES Spišská Nová Ves-FK Poprad B 1:4 (0:2) gól FK NOVES: Vilkovský, rozhodoval: Marcin R.
[22.4.2017 22:18]
icon Tibor Morihladko – FC Nitra - FK Spišská Nová Ves 2:0
[20.3.2017 23:31]
icon Tibor Morihladko – V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI UŽ S ISTOTOU DRUHEJ CELOSLOVENSKEJ LIGY!
[11.3.2017 13:32]
icon Tibor Morihladko – U19 príprava: FK Spišská Nová Ves – FK Svit 4:2 (3:1) Góly: Kavulič 3, Regec - Jackovič, Starinský. FK Spišská Nová Ves: Dzurilla - Michal, Kunzo, Pavlovský, Mravčák - Majko, Labanc, Štropmf, Cmorej - Regec, Kavulič.
[11.3.2017 13:32]
icon Tibor Morihladko – A tím príprava: FK Spišská Nová Ves – FK Svit 4:2 (2:0) Góly: Zekucia, Deco, Vantroba, Čekovský (11m) - Saša Aksrarov 2. Gáborčík (Huszárik) – Palutka (Slejzák), Boroš, Sedláček (Šoltés), Botvinnik (Baranyi), Sirko (Vantroba), Banky, Deco, Kováč (Vil...
[20.2.2017 5:43]
icon Tibor Morihladko – U14 príprava: FK Spišská Nová Ves - FK Pokrok SEZ Krompachy U15 9:1 Góly: Mika3, Macejko3, Hurtuk, Kovaľ, Sopkovič.
[20.2.2017 5:43]
icon Tibor Morihladko – U19 príprava: FK Spišská Nová Ves – OŠK Sokol Chminianska Nová Ves "A" 3:1 (1:0) Góly: Labanc, Pavlovský, Regec. U17 príprava: FK Spišská Nová Ves – ŠKM Liptovský Hrádok 1:2 (1:0) Góly: vlastný.
[15.2.2017 21:07]
icon Tibor Morihladko – A príprava: FK Spišská Nová Ves – FK Pokrok SEZ Krompachy 7:1 (4:0) U19 príprava: FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 4:2 U17 príprava: FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 2:1
[13.2.2017 21:38]
icon Tibor Morihladko – V piatok sa odohrá mimoriadne aj ďalšie prípravné stretnutie A-tímu: piatok 17.2. 2017, o 17.00 hod. FK Spišská Nová Ves – 1.FC Tatran Prešov "B"
[13.2.2017 10:25]
icon Tibor Morihladko – U15 príprava: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Spišská Nová Ves 1:4 góly: Hrušovský 2, T. Zummer, Hamráček U14 príprava: MFK Tatran Lip.Mikuláš – FK Spišská Nová Ves 2:3 góly: Macejko 2, Revaj.
[9.2.2017 22:32]
icon Tibor Morihladko – FK Spišská Nová Ves – Cigánd (Maďarsko- II. liga) Góly: Čekovský 2 - Barcsay 2.
[4.2.2017 9:03]
icon Tibor Morihladko – U17 príprava: FK Spišská Nová Ves - Markušovce "A" 5:0 (1:0) góly: Sakmar 2, Čonka (11), A. Zummer. Zostava: Tomaščík - Pacák, Gbur, Borženský, Korba, Ištvanik, Soľana, Zummer A., Sakmar, Čonka, Kruppa.

FK SNV TV

Mesto Spišská Nová Ves NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Správa telovýchovných zariadení NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Fintex - výroba textilu NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Výťahy od spoločnosti Šoltýs-Výťahy s.r.o. NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Brantner Nova NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Strechy ROOFS s.r.o. - strešné systémy, odkvapové systémy NOVES okná, a.s. Ideálne okná a dvere Výhradný distribútor športových dresov a oblečenia značky SPORTIKA pre fubal