Zdroj: http://www.fksnv.sk/aktuality/uznesenie-konferencie-22062018  •  Vydané: 22.6.2018 7:39  •  Autor: Tibor Morihladko

Uznesenie konferencie

Uznesenie konferencie Uznesenie konferencie FK NOVES Spišská Nová Ves, konanej v hoteli PREVEZA dňa 11.6.2018, po prerušení ukončenej dňa 18.6.2018.

1)  Konferencia FK NOVES schvaľuje:
a)  program rokovania  Konferencie FK NOVES,
b)  termín a miesto pokračovania konania prerušenej Konferencie FK NOVES , ktorým bude pondelok 18.6.2018 o 18:00 hod. a salónik hotela Preveza.

2)   Konferencia FK NOVES berie na vedomie:
a) správu trénera „A“-mužstva Mgr. Branislava Ondáša  o pôsobení družstva dospelých,
b) správu športového riaditeľa mládeže Mgr. Vladimíra Hudáčka o pôsobení mládežníckych kolektívov,
c) informáciu manažéra  p. Patrika Brezovaja o fungovaní klubu v poslednom období,
d) informáciu manažéra p. Patrika Brezovaja o momentálnej finančnej situácii klubu,
e) informáciu Mgr. Jozefa Kačengu o súčasnom štádiu rekonštrukcie Futbalového štadióna a jej najbližšom postupe,
f)  informáciu manažéra p. Patrika Brezovaja o záujme družstva dospelých 1. FC Tatran Prešov odohrať svoje súťažné stretnutia v ročníku 2018/2019 v Spišskej Novej Vsi.
g)  odstúpenie všetkých doterajších členov Správnej rady FK  Ing. Nováčka M. , Ing. Macalu Š., Ing. Hrabovského M., Mgr. Čopa I., Bc. Neuvirtha R.  a p. Brezovaja P.
h)  návrh športového riaditeľa mládeže Mgr. Vladimíra Hudáčka týkajúci sa zlepšenia fungovania mládežníckych kategórii a spôsobu  motivovania trénerov mládeže do budúcnosti.

3) Konferencia FK NOVES súhlasí:

a) s návrhom manažéra FK Patrika Brezovaja  na zlepšenie fungovania mládežníckych kategórii a spôsobom motivovania mládežníckych trénerov od nového súťažného ročníka

4) Konferencia FK NOVES poveruje:

a)    do termínu konania pokračovania prerušenej Konferencie FK NOVES Ing. Štefana Macalu a  p. Patrika Brezovaja vykonávaním všetkých potrebných úkonov nevyhnutných k zabezpečeniu činnosti FK NOVES,

b)   od termínu ukončenia Konferencie FK NOVES do odvolania manažéra FK Patrika Brezovaja právomocou vykonávať všetky úkony potrebné k zabezpečeniu administratívneho, organizačného a športového  fungovania FK NOVES,

c) manažéra FK Patrika Brezovaja prihlásením družstva dospelých do III. ligy TIPOS VsFZ a taktiež  všetkých ostatných družstiev do príslušných súťaži pre súťažný ročník 2018/2019.

5) Konferencia FK NOVES menuje:

a) Mgr. Branislava Ondáša  trénerom „A“-mužstva v súťažnom ročníku 2018/2019 III. ligy TIPOS VsFZ

6) Konferencia FK NOVES vyzýva :

a) záujemcov o aktívne pôsobenie v  štruktúrach klubu ku kontaktovaniu členov FK NOVES  alebo manažéra FK NOVES.

 

Hlasovanie  o prijatí uznesenia Konferencie FK:

ZA:           6                                PROTI:                 0                     ZDRŽAL SA:      0

Uznesenie Konferencie FK NOVES konanej dňa 11.6.2018, po prerušení ukončenej dňa 18.6.2018  bolo jednomyseľne schválené v zmysle Stanov FK NOVES Spišská Nová Ves

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa  18.6.2018

 

Zapísal:  Patrik Brezovaj  , v.r.
Overil: Mgr. Vladimír Hudáček, v.r.