Spišská Nová Ves, 17.2.2022 – Futbalový klub Spišská Nová Ves bol úspešný v žiadosti o financie z Košického samosprávneho kraja na zavlažovací systéme pre nové trávnaté tréningové ihriská, ktoré bude slúžiť najmä našej mládeži. Preto zverejňujeme výzvy na predkladanie cenových ponúk pre zhotovenie tohto diela. Naším plánom je vybrať dodávateľa čo najskôr, aby sme stihli zasiať trávu tak, že v lete už budeme môcť na týchto ihriskách trénovať.

Výzva:

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predpokladaná hodnota zákazky: najviac (maximálne) 17.000 EUR s DPH.

Lehota a miesto predkladania ponúk:  do 03. 03. 2022 do 16:00 hod.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  04.03.2022 o 10:00

Výzvu stiahnite TU. 

Povinné prílohy na stiahnutie:

Príloha č.1 – Návrh plnenia kritérií

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Identifikačné údaje predkladateľa

Prílohy:

Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 5 – Technická situácia

 

„Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom“.